resources


Tài liệu

Chương Trình Hợp Lực


Mục tiêu phát triển:
Cộng đồng địa phương, bao gồm cả trẻ em, có hiểu biết sâu sắc về tài nguyên thiên nhiên, tiếp cận công bằng, có kỹ năng phối hợp một cách có trách nhiệm, bảo tồn và quản lý chúng, đóng góp vào mục tiêu chung xóa đói, giảm nghèo cũng như ổn định kinh tế, xã hội và môi trường sinh thái được hỗ trợ bởi môi trường chính sách liên quan.

HỢP PHẦN 1: NÂNG CAO NĂNG LỰC CHO ĐỐI TÁC
Mục tiêu cụ thể 1:
Hợp tác nâng cao năng lực của các tổ chức xã hội dân sự về mặt tổ chức, kỹ thuật, vận động chính sách trong quản lý tài nguyên thiên nhiên tạo ra sự phối hợp mạnh mẽ giữa các tổ chức.
Kết quả 1:
Tăng cường năng lực, học hỏi và chia sẻ kiến thức cho các đối tác.

HỢP PHẦN 2: XÂY DỰNG TỔ CHỨC
Mục tiêu cụ thể 2:
Các nhóm đối tượng mục tiêu được tổ chức thành các Hiệp hội quản lý tài nguyên thiên nhiên, những tổ chức này có ký năng, kiến thức cung cấp dịch vụ khuyến lâm về quản lý tài nguyên thiên nhiên có trách nhiệm, tạo thu nhập, vận động chính sách ở cấp địa phương và cấp quốc gia trong việc tiếp cận công bằng với tài nguyên thiên nhiên.
Kết quả 2:
Các nhóm đối tượng mục tiêu được tổ chức và nâng cao năng lực trong quản lý tài nguyên có trách nhiệm, đóng góp và việc cải thiện sinh kế.
Kết quả 3:
Các nhóm đối tượng mục tiêu được tổ chức và có đủ năng lực tác động đến những người ban hành, thực thi chính sách để cải thiện môi trường chính sách trong quản lý tài nguyên thiên nhiên.

HỢP PHẦN 3: ĐÀO TẠO QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN
Mục tiêu cụ thể 3:
Đào tạo tập trung vào quản lý tài nguyên thiên nhiên một cách phù hợp trong hệ thống đào tạo chính thống được thực hiện, giới thiệu và nâng cao ở cấp địa phương và cấp quốc gia.
Kết quả 4:
Đào tạo môi trường tương tác với thực tế được đưa vào cấp tiểu học được các giáo viên và đối tác chấp thuận.
Kết quả 5:
Đào tạo quản lý tài nguyên thiên nhiên tại các Trường cao đẳng đóng góp năng cao năng lực cho các nhóm mục tiêu
Kết quả 6:
Đào tạo môi trường tương tác với thực tế về quản lý tài nguyên thiên nhiên được củng cố và tăng cường ở cấp địa phương và trung ương.

 

welcome-to-ddsvietnam

Tổ chức DDS Việt Nam thành lập năm 2014, được tài trợ bởi Tổ chức Xã hội Dân sự trong Phát triển (CISU) và được hỗ trợ về mặt quản lý và kỹ thuật bởi Trung tâm Khuyến Lâm Đan Mạch (DFE).

Đọc thêm

google-map

Lượt truy cập
257265